EM18-mbe
© RAYMEG 2016
EM18-MC39 DM50 размери PDF PDF RAYMEG
       Проектиране и производство на автоматизирани системи за управление
  Устройството съдържа 18 броя електромери, които работят с външни токови трансформатори и шунтиращ резистор, поставен на клемите на трансформатора. Преводното съотношение на токовия трансформатор се задава за всеки електромер индивидуално. Измерваните електрически величини за всеки електромер: моментни стойности на ток, напрежение, PF, активна и реактивна мощности. Всички изброени стойности са досъпни за четене от регистрите на устройството, а броячите на активна(КWh) и реактивна(КVarh) мощности са достъпни за четене и запис. За съхранение на данни се използва енерго-независима памет(EEPROM) монтирана на цокъл, което позволява всяка памет да се монтира на всяко устройство. Чрез външни микро-превключватели се задават: Modbus address( 1-254), Baud Rate(9600 - 115000), както и включване или изключване на терминиращ резистор (Rt). Комуникация: Protocol: Modbus/TCP  - Ethernet, Modbus/RTU - Network Protokol RS-485. Всяко устройство може да бъде назначено и като Modbus Gateway. Клас на защита IP20. Подробности в описанието.